Փոխանցումներ / Բանկային մուրհակներ

Փոխանցումներ

Հիմնական այլ ծառայություններ

Փոխանցումներ / Բանկային մուրհակներ

Դրամական փոխանցումների ապահով և արդյունավետ ճանապարհ

Փոխանցումներ ՀՀ դրամով (ՀՀ տարածքում)1
Հաշվից փոխանցումներ2 300 ՀՀ դրամ3*
Ստացված գումարների մուտքագրում հաշվին Անվճար
Վճարման հանձնարարականի փոփոխում կամ չեղարկում 5,000 ՀՀ դրամ
Բանկային մուրհակի թողարկում 6,000 ՀՀ դրամ

ՀՀ Կենտրոնական Գանձապետարան ուղղված վճարումներ (PDF, 84KB)

Ճանապարհային ոստիկանությանն ուղղված վարչական տույժերի, տուգանքների հետ կապված վճարումներ
Արտարժույթով փոխանցումներ
 • Բանկն իրականացնում է փոխանցումներ հետևյալ արտարժույթներով USD EUR GBP RUB CHF AUD AED HKD CAD JPY
 • Կից կարելի է ուղարկել վճարման բացատրություններ և ցուցումներ

Փոխանցումներն իրականացվում են համաձայն ներկայացված գանձումների աղյուսակի.

Փոխանցումներ ԱՄՆ դոլարով/եվրոյով Կիրառվող գանձումներ
Հաշվից փոխանցումներ կանխիկի մուտքագրման դեպքում
• Հաշվետեր հաճախորդների համար 0.3%4
Հաշվից անկանխիկ գումարների փոխանցումների/արտարժույթի փոխանակման դեպքում 0.1%
Փոխանցումներ ԱՄՆ դոլարից/եվրոյից բացի այլ արտարժույթով
Հաշվից փոխանցումներ կանխիկի մուտքագրման դեպքում 3%
Հաշվից անկանխիկ գումարների փոխանցումների/արտարժույթի փոխանակման դեպքում 0.3%
Արտոնյալ սակագներ (բոլոր արտարժույթների համար, բացառությամբ ԱՄՆ դոլարից/եվրոյից տարբերվող այլ արտարժույթով կանխիկ միջոցների մուտքագրմամբ փոխանցումների)
Հաշվետեր հաճախորդները, կախված շրջանառության ծավալներից, կարող են օգտվել հետևյալ պայմաններից:
Վերջին 3 ամիսների ընթացքում ելքային փոխանցումների միջին ամսական ծավալը արտահայտված ԱՄՆ դոլարով
50,000 և ավելի 0.1%
Այլ պայմաններ
Բանկում առկա հաշիվների միջև փոխանցումներ Անվճար
Արտարժույթով վճարման հանձնարարականի փոփոխություն 20,000 ՀՀ դրամ
Արտարժույթով վճարման հանձնարարականի չեղարկում 20,000 ՀՀ դրամ
Վճարման հանձնարարականի ուսումնասիրման վճար (գանձվում է անկախ ուսումնասիրման արդյունքներից) 20,000 ՀՀ դրամ
Արտարժույթով փոխանցված գումարների մուտքագրում հաշվին 6,000 ՀՀ դրամ
Կարևոր ծանուցում հաճախորդի կողմից իրականացվող գործարքների վերաբերյալ
Կարևոր նշումներ:
 • Արտարժույթով ցանկացած ելքային փոխանցման կամ բանկային մուրհակի տրամադրման դեպքում նվազագույն միջնորդավճար - 6,000 ՀՀ դրամ
 • Եթե փոխանցված միջոցներն արդեն վճարված են շահառուին, ապա Բանկը պատասխանատվություն չի կրում գումարների վերադարձման համար
 • Միջնորդ/շահառու բանկի գանձումները կարող են վճարվել շահառուի կամ փոխանցողի կողմից` համաձայն հաճախորդի որոշման և բանկի հետ նախնական համաձայնության
 • Բանկի պարտավորությունն է Հաճախորդին տրամադրել անդորրագիր յուրաքանչյուր մատուցված ծառայության կատարման վերաբերյալ
 • Միջնորդ/շահառու բանկ(եր)ի գանձումները փոխանցողի հաշվից գանձման դեպքում կիրառվող միջնորդավճարներ, երբ շահառուն գումարը պետք է ստանա առանց պահումների.
 • ԱՄՆ դոլարով ԱՄՆ տարածքում գործող ցանկացած բանկի ուղղված փոխանցումների համար - 5,000 ՀՀ դրամ
 • ԱՄՆ դոլարով ԱՄՆ տարածքից դուրս որևէ բանկի ուղղված փոխանցումների համար – 10,000 ՀՀ դրամ
 • Այլ արտարժույթով փոխանցումների համար – 5,0005 ՀՀ դրամ
 • Միջնորդավճար ԱՄՆ դոլարով ԱՄՆ տարածքից դուրս որևէ բանկի ուղղված փոխանցումների համար, երբ փոխանցողը վճարում է միայն առաջին միջնորդ բանկի միջնորդավճարը և շահառուն գումարը ստանում է այլ միջնորդ / շահառու բանկերի պահումներից հետո - 5,000 ՀՀ դրամ
 • Էյչ Էս Բի Սի Բանկ Հայաստան ՓԲԸ չի ընդունում արտարժութային փոխանցումներ ՀՀ կենտրոնական բանկի իր արտարժութային նոստրո հաշիվներով, բացառությամբ ՀՀ բանկերից ստացված այն փոխանցումների, որոնց շահառու հանդիսանում է «Արմենիան Քարդ ՓԲԸ»-ն:6
  Արտարժութային փոխանցումները խնդրում ենք կատարել Էյչ Էս Բի Սի Բանկ Հայաստան ՓԲԸ-ի կողմից իր ինտերնետային կայքում հայտարարված հաշիվների միջոցով, որոնց վավերապայմանները հասանելի են այստեղ:
Փոխանցումների ռեկվիզիտներ

Եթե դուք ցանկանում եք ստանալ արտարժույթով փոխանցում արտերկրից, Ձեզ անհրաժեշտ է ունենալ տվյալ արտարժույթով բանկի թղթակցային հաշվի մանրամասները:

Արտարժույթով փոխանցումներ ստանալու համար անհրաժեշտ վավերապայմաններ

1 ՀՀ տարածքում ՀՀ դրամով փոխանցումների դեպքում, եթե փոխանցվող գումարը պարունակում է լումա, ապա այն կկլորացվի մինչև տասնորդական նիշը՝ ստանդարտ մոտեցմամբ:

2 Եթե վճարման հանձնարարականը (առավելագույնը 25 միլիոն ՀՀ դրամ) Բանկ է ներկայացվում մինչև ժամը 14:00, ապա այն կատարվում է նույն օր: Եթե այն ներկայացվում է
14:00-ից հետո, բայց ոչ ուշ, քան 15:00-ն և պահանջվում է կատարել նույն օրը, ապա կիրառվում է գանձում` 5,000 ՀՀ դրամի չափով:
Ինտերնետային/Մոբայլ և Հեռախոսային Բանկային ծառայությունների միջոցով մինչև ժամը 15:00-ն ներկայացված վճարման հանձնարարականները կատարվում են նույն օրը առանց լրացուցիչ գանձման:

3 Արտարժութային հաշվից գանձման դեպքում փոխանակումը իրականացվում է Բանկի կողմից սահմանված համապատասխան փոխարժեքով:

4 Փոխանցումը Ինտերնետային/Մոբայլ կամ Հեռախոսային Բանկային ծառայության միջոցով իրականացնելու դեպքում կկիրառվի նվազեցված վճար` 0.1 % (նվազագույնը 6,000 ՀՀ դրամ):

5 Եթե փաստացի գանձված միջնորդավճարը ավել է, քան 20,000 ՀՀ դրամի համարժեքը, ապա վճարված և փաստացի գանձված միջնորդավճարների տարբերությունը ենթակա է գանձման փոխանցողի հաշվից:

6 Ուժի մեջ է սկսած 12/03/2016թ.-ից

* Ծառայությունն անվճար է, եթե վճարման հանձնարարականը ստացվել է Ինտերնետային/Մոբայլ կամ Հեռախոսային Բանկային ծառայության միջոցով:

Ինտերնետային բանկային ծառայություններ

Ինտերնետային բանկային ծառայություններ

Ձեր ամենօրյա բանկային գործարքները 24/7 ռեժիմով` ցանկացած վայրից, ցանկացած պահի

Մանրամասներ

Ինտերնետային բանկային ծառայություններ

Ձեր ամենօրյա բանկային գործարքները 24/7 ռեժիմով` ցանկացած վայրից, ցանկացած պահի

Մանրամասներ

Թարմացվել է` 19/12/2016 15:00