Կարգավորում | Էյչ-Էս-Բի-Սի Հայաստան

About HSBC group

Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկի մասին

Կարգավորում

Այստեղ ներկայացված է բանկի կողմից ծառայությունների մատուցումը կարգավորող հիմնական իրավական ակտերի ցանկը

 1. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք
 2. «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենք
 3. «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենք
 4. «Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենք
 5. «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ օրենք
 6. «Բանկային ավանդների ներգրավման մասին» ՀՀ օրենք
 7. «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենք
 8. «Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենք
 9. «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենք
 10. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենք
 11. «Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք
 12. «Վճարման հանձնարարականով միջոցների փոխանցումների մասին» ՀՀ օրենք
 13. «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի եւ դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրապարակումը» կանոնակարգ 8/03 (ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 02.06.2009թ. թիվ 166-Ն որոշում)
 14. «Բանկի եվ ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05 (ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի 28.07.2009թ. թիվ 229-Ն որոշում)
 15. «ՀՀ տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի հաճախորդների վարկարժանության տեղեկատվական համակարգի` վարկային ռեգիստրի ստեղծման եւ վարկային ռեգիստրին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի մասնակցության կարգ» (ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 29.03.2005թ. թիվ 142-Ն որոշում)
 16. «Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց գործունեության նկատմամբ պահանջները» կանոնակարգ 4/07 (ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 08.04.2008թ. թիվ 113-Ն որոշում)
 17. Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի մասնակիցների ռեեստրի վարման և հաշվի օպերատորների գործունեության կանոնակարգ 5/15

Թարմացվել է` 16/01/2014 15:00